List of Bangladesh flag vessels
SL. NO. NAME OF SHIP
1 M.T. BANGLAR JYOTI
2 M.T. BANGLAR SHOURABH
3 M.V. FATEMA JAHAN
4 M.V. SARWAR JAHAN
5 M.V JAHAN BROTHERS
6 M.V. JAHAN SISTER
7 M.V. JAHAN
8 M.V. KHADEEJA JAHAN
9  M.V. ABDULLAH
10 M.V. AMMAR
11 M.V. AISA SARWAR
12  M.V. SHAHRIAR JAHAN
13 M.V. MAA SALEHA BEGUM
14 M.V. JAHAN MONI
15 M.V. SAMIR
16 M.V. ZUHAYR
17 M.V. NAFISA JAHAN
18 M.V. NAZIA JAHAN
19 M.V. ZAWAED
20 M.V. BASHUNDHARA-VI
21 M.V. BASHUNDHARA-VII
22 M.V.BASHUNDHARA-VIII
23 M.T.OMERA QUEEN
24 M.V. CROWN VICTORY
25 M.V. CROWN VOYAGER
26 M.V. CROWN VISSION
27 M.V. AKIJ GLORY
28 M.V. AKIJ WAVE
29 M.V. AKIJ HERITAGE
30 M.V. GRAND ROYAL
31 M.V. BRAVE ROYAL
32 M.V. GREAT ROYAL
33 M.V. MEGHNA PRINCESS
34 M.V. OCEAN PRIDE
35 M.V. CRYSTAL GOLD
36 M.V. CRYSTAL SAPPHIRE
37 M.V. ASSADULLAH