Voyage Endorsement

 

cvm‡cvU© mvB‡Ri d‡Uv mZ¨vwqZ-1 Kwc

 

eivei

wkwcs gv÷vi

miKvwi wkwcs Awdm

miKvwi Kvh© feb bs-1

AvMÖvev`, PÆMÖvg-4100|

          welqt Voyage endorsment  Rb¨ Av‡e`b|

g‡nv`q,

h_vwenxZ m¤§b c~e©K webxZ  wb‡e`b GB †h, wbgœ¯^vÿiKvix GKRb Awdmvi/bvweK| Avgvi wmwWwm b¤^i ..........................| Avwg wbgœ ewY©Z RvnvR/RvnvRmg~‡n mivmwi PvKzix KwiqvwQ|

 

S/L

Name of Ship

I.M.O

Number

FGN/

Sign

Call Sign

GRT

 

Rank

Sign On Date

Sign

Off Date

01

 

 

 

 

 

 

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 

 

03

 

 

 

 

 

 

 

 

04

 

 

 

 

 

 

 

 

05

 

 

 

 

 

 

 

 

06

 

 

 

 

 

 

 

 

07

 

 

 

 

 

 

 

 

08

 

 

 

 

 

 

 

 

09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wet`ªt  (1) miKvwi wkwcs Awd‡mi gva¨‡g miKvwi Pzw³c‡Îi ¯^vÿi K‡i wM‡qwQ‡jb wKbv?.....n¨vu/bv|

        (2) ¯’vbxq g¨vbs G‡R‡›Ui bvgt .............................................................................................

Avwg A½xKvi KiwQ †h, Dc‡iv³ Z_¨vw` Ges wmwWwm‡Z mdi weeibx mwVK I mZ¨ | Dc‡iv³ mdi weeibx Z_¨ †Kvb ai‡bi wg_¨v cÖgvwbZ n‡j gv‡P©›U wkwcs AwW©‡bÝ-1983 Gi 109 aviv Abyhvqx Misbehaviour wnmv‡e MY¨ n‡e Ges Avgvi wmwWwm evwZj Kiv nB‡j †m‡ÿ‡Î Avgvi †Kvb `vex MÖvn¨ nB‡e bv Ges Avwg `vqx ne|

          AZGe, Dc‡iv³ RvnvR/RvnvRmg~‡n Voyage endorsment Kivi Aby‡iva Kiv nj|

 

 

Avcbvi AbyMZ

 

¯^v¶i t

bvg t

c`ex t

wmwWwm b¤^i t

‡gvevBj bv¤^vi t

 

 

ZvwiL, PÆMÖvg|

 

---------------

mshyw³t

01)  cvm‡cvU© mvB‡Ri d‡Uv mZ¨vwqZ-01 Kwc|

02) wmwWwmi d‡UvKwc mZ¨vwqZ-01 Kwc|

03) cvm‡cv‡U©i d‡UvKwc mZ¨vwqZ-01 Kwc|

04) KȪvK di‡gi d‡UvKwc mZ¨vwqZ-01 Kwc|

05) †Uwó‡gvwbqvj Gi d‡UvKwc mZ¨vwqZ-01 Kwc|

06) wegv‡bi g~j wU‡KU|

07) wmIwm Gi d‡UvKwc mZ¨vwqZ-01 Kwc|

08) ‡eZb we‡ji d‡UvKwc mZ¨vwqZ-01 Kwc|